Normalna wielkość czcionki Średnia czcionka Duża czcionka Wysoki kontrast
Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Czwartek, 28 września 2023 r.

Wydarzenia

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuję, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin Pierwszy - Wietlin Trzeci w miejscowości Wietlin Pierwszy zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej od dnia 29.09.2023 r. do 04.10.2023 r. Na czas zamknięcia drogi powiatowej objazd będzie możliwy przez miejscowość Wysocko drogą powiatową Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy i drogą Nr 1717R Bobrówka - Wysocko.
Płatności dla małych gospodarstw

Do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać przyznana rolnikom:

Informacja na temat składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
Wójt Gminy Laszki informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
Wniosek mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.
Więcej informacji oraz wnioski znajdują się w dziale Edukacja / Wnioski do pobrania
Kolejne miejscowości zostaną podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej
W Gminie Laszki zakończył się kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej. W ramach zrealizowanego właśnie etapu zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w Miękiszu Nowym. Mieszkańcy są obecnie przyłączani do sieci, której długość wynosi ponad 24 km. Koszt budowy kanalizacji przekroczył 6 mln zł, i był współfinansowany ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 3,3 mln zł.
Już niedługo kolejne miejscowości zostaną wyposażone w sieć kanalizacyjną.
Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.
Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Baner - Granty PPGR

Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń w ramach monitoringu projektu, w terminie wskazanym w zał. Nr 2 do umowy (pkt.4).

Oświadczenia można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Laszki, listownie na adres: Urząd Gminy Laszki, Laszki 36, 37-543 Laszki, z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie- Granty PPGR” lub poprzez elektroniczną platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym..

Wzór oświadczenia otrzymali Państwo wraz z dokumentacją przekazania sprzętu, w razie jego braku do pobrania poniżej.

Informacje pod nr telefonu: 166285046, wew. 120

Załączniki:

Wzór oświadczenia

Szanowni Mieszkańcy Gminy Laszki. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Laszki o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Laszkach do dnia 31 października 2023 r.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach informuje o zmianie numeru konta bankowego.
Nowy numer konta bankowego: 56 9113 1043 2006 6004 8943 0002
Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Laszki

Dane o realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Laszki - stan na 30.06.2023 r.

- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 160 szt.
- liczba zawartych umów – 128 szt.;
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy zakończone) - 52 szt.
- kwota wypłaconych dotacji – 1 064 956,73 PLN
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć (umowy częściowo i w całości zrealizowane) - 92 szt.
- kwota wypłaconych dotacji – 1 749 827,82 PLN.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje, iż rozpoczął realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus.

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

Ankieta ewaluacji końcowej dla mieszkańców gmin należących do RLGD Roztocze
Ankieta jest anonimowa. Badania ankietowe są poufne, a ich wyniki zostaną wykorzystane w formie zbiorczej wyłącznie w celach uzyskania Państwa opinii o dotychczasowych działaniach RLGD "Roztocze".
Ankieta: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3ca8e3b3&&b=7cc3103da&&c=cf7caa65

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.
Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat,
2) osiągnęła wiek:
a) w przypadku kobiet – 60 lat,
b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »

Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

28.05.2020
Urząd Gminy Laszki wznawia bezpośrednią obsługę petentów

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Laszki oraz jednostki podległe wznawiają bezpośrednią obsługę petentów.

Przypominamy, że podczas wizyty w Urzędzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez petentów. Ponadto wszystkie osoby zobowiązuje się do stosowania środka dezynfekującego ręce dostępnego na parterze, a także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  • Sekretariat: 16 628 50 46, email: sekretariat@laszki.eu
  • Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 628 50 24
  • Podatki: 16 628 50 28
  • Woda i kanalizacja: 16 628 50 16
  • Odpady komunalne, gospodarka nieruchomościami: 16 628 50 46 wew. 108
  • Oświata: 16 628 53 23
  • Planowanie przestrzenne, drogi: 16 628 50 46 wew. 120 lub 121
  • USC i ewidencja ludności: 16 628 50 46 wew. 105 lub 106

Płatności na rzecz urzędu można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.
NUMERY KONT:

Należności z tytułu podatków i opłat skarbowych:
94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
55 9113 1043 2006 6000 0013 0010
Opłaty za wodę i ścieki:
74 9113 1043 0000 0004 8943 0001

Czyste powietrze - wymiana starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych

16.07.2021
Plakat: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze
Przejdź do góry strony