Menu WCAG
A
A
A
A

Projekty Unijne

brak

Przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia budynku byłej szkoły w Wysocku na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich

29/05/2023

Przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia budynku byłej szkoły w Wysocku na Izbę Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich

Cel operacji: Rozwój potencjału turystycznego Gminy Laszki poprzez utworzenie ogólnodostępnej Izby Pamięci Regionalnej i Tradycji Rybackich w Wysocku, jako infrastruktury turystycznej terytorialnie związanej z rybactwem

Beneficjent: Gmina Laszki

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
brak

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy, Gmina Laszki – etap II cz. 2

11/01/2023
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy, Gmina Laszki – etap II cz. 2, mająca na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Laszki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Nowym etap II cz. 2 na odcinku 5,863 km, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
brak

Budowa placu zabaw dla dzieci na części działki 2016/3 w m. Laszki

27/06/2022
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci na części działki 2016/3 w m. Laszki", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
brak

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy, Gmina Laszki – etap II

08/07/2021
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy, Gmina Laszki – etap II, mająca na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Laszki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Nowym etap II na odcinku 4,341 km, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
brak

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina - Miękisz Nowy oraz Miękisz Nowy - Miękisz Stary, Gmina Laszki

09/06/2020
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina - Miękisz Nowy oraz Miękisz Nowy - Miękisz Stary, Gmina Laszki,, mająca na celu poprawę stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Laszki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Nowym oraz łączników Bukowina - Miękisz Nowy i Miękisz Nowy - Miękisz Stary na odcinku 13,52 km, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
brak

Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym

28/11/2019
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych wraz z utwardzeniem terenu na boiskach rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
brak

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach

25/03/2019
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charytanach, mająca na celu poprawę warunków do organizowania i uczestnictwa mieszkańców wsi Charytany w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
brak

Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w m. Wysocko

10/08/2018
"Europejski Fundusz Rolny rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w m. Wysocko", mająca na celu polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
brak

Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli

05/04/2017
Tytuł projektu: Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli
Cele projektu: Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego aglomeracji Laszki, poprzez rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Tuchli, ograniczenie zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów.
Planowane efekty: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 9,92 km
Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków 1 szt
Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 4 000 RLM
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 4 000 RLM
Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 2 000 RLM
Wartość projektu: 10 326 575,97 PLN
Wkład Funduszy UE: 7 136 251,67
brak

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Laszki

02/12/2016
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Laszki
Cele projektu: Poprawa standardu energetycznego budynków objętych planowaną inwestycją, stworzenie odpowiednich warunków w pomieszczeniach, obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
Planowane efekty: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 802,91 GJ/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej 1 942,95 GJ/rok
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 652,83 kWh/rok
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.8,63 MWht/rok
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 1 335 213,09 tony ekw. CO2
Wartość projektu: 2.574.874,19 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.741.333,24 PLN