Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-III-02: Oddanie w najem lokali, lokali socjalnych
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-III-02

ODDANIE W NAJEM LOKALI, LOKALI SOCJALNYCH
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Józef Bara – Inspektor
I piętro, pokój nr 15, tel. (016) 628 50 46 wew. 115
Sposób załatwienia sprawy Komisja do spraw mieszkaniowych kwalifikuje osoby do zawarcia umowy.
Opracowuje listy osób oczekujących na oddanie w najem lokali, lokali socjalnych
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca.
Natomiast skierowanie do zawarcia umowy w przypadku zakwalifikowania wnioskodawcy do otrzymania lokalu, lokalu socjalnego przez komisję do spraw mieszkaniowych w miarę uzysków mieszkaniowych.
Tryb odwoławczy Ponowne rozpatrzenie przez Wójta
Formularze do pobrania
  • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
Inne informacje Zasób mieszkaniowy Gminy służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób będących stałymi mieszkańcami Gminy. Lokale stanowiące mieszkaniowym zasób Gminy mogą być wynajmowane osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Przez osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się osoby nie mające tytułu prawnego do innego lokalu lub: zamieszkują w trudnych warunkach, zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi, pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeń losowych (pożar, katastrofy, klęski żywiołowe itp.), opuszczają Dom Dziecka jeżeli wcześniej zamieszkiwały na stałe terenie Gminy, opuszczają Zakład Karny, jeżeli przed skazaniem zamieszkiwały na stałe na terenie Gminy, zamieszkiwały w ośrodkach pomocy dla bezdomnych jeżeli wcześniej zamieszkiwały na terenie Gminy.
Lokale stanowiące mieszkaniowym zasób Gminy mogą być wynajmowane osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych których średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
1) 100-170 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 50-125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdujące się w niedostatku tj. osoby, których dochód miesięczny nie pozwala na wynajęcie lokalu w zasadach ogólnych.
Za osoby pozostające w niedostatku uważa się osoby, których średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
1) 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
2)50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Od 1 marca 2009 roku kwota najniższej emerytury wynosi 675,10 zł. Kwoty świadczeń emerytalno rentowych znajdują się na stronie internetowej ZUS-u: http://www.zus.pl oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.
Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu, lokalu socjalnego składa pisemny wniosek.
Złożony wniosek poddawany jest weryfikacji w zakresie: spraw meldunkowych, metrażu zajmowanej powierzchni, wysokości dochodów w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz w trakcie ostatecznego rozpatrzenia wniosku przy opracowaniu kolejnego wykazu osób kierowanych do zawarcia umowy najmu.
Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U z 2001 r, Nr 142 poz.1591 ze zmianami)
  • uchwała nr XXI/182/08 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1558539