Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-18: Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców obywatela państwa członkowskiego unii europejskiej niebędącego obywatelem polskim
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-18

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
 • Wydanie decyzji o wpisie wyborcy do rejestru wyborców
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy)
 • Wypełniona pisemna deklaracja zawierającą informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi (dostępna na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy)
 • Do wglądu: paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy 3 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Jarosławiu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji
Formularze do pobrania
 • Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B
 • Deklaracja do wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B
Inne informacje Prawo wybierania /czynne prawo wyborcze/ w Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • zgodnie z prawem stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • został ujęty w stałym rejestrze wyborców,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
Wyborcę - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim wpisuje się do rejestru wyborców w gminie, na obszarze której stale zamieszkuje, na jego wniosek, złożony w urzędzie gminy nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 Nr 190, poz. 1360 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388 ze zmianami)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 1841676