Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-15: Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-15

UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
  • Udzielenie informacji o danych osobowych lub wydanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych osobowych
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie danych osobowych
  • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych osobowych
  • Do wglądu: dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej ubiegającej się o udostępnienie danych osobowych)
Opłaty Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy 1 osoby) zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi - 31,00 zł
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Gminy, I piętro, bądź na konto: 94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w ciągu miesiąca
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Formularze do pobrania
  • Wniosek o udostępnienie danych osobowych
Inne informacje Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów). Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 1836632