Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-10: Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-10

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
  • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego dopełnienie obowiązku wymeldowania się
Wymagane dokumenty Wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby pełnoletniej dokonującej czynności wymeldowania się).
Do wglądu:
  • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych (dotyczy osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony)
  • osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia
Opłaty Nie podlega opłacie
Czas załatwienia sprawy W dniu zgłoszenia się do urzędu
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Formularze do pobrania
  • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Inne informacje Czynności wymeldowania z pobytu stałego dokonuje się osobiście.
Za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną obowiązku wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
Osoba posiadająca kartę mobilizacyjną zgłasza osobiście zmianę miejsca zamieszkania do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego nie później jak w dniu wymeldowania się.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 1836717