Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-08: Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego unii europejskiej na pobyt stały
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-08

ZAMELDOWANIE OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA POBYT STAŁY
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
  • Wydanie zaświadczenia dot. zameldowania obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt stały
Wymagane dokumenty Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej meldującej się osoby).
Do wglądu:
  • karta pobytu obywatela Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt, członek rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedkłada dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)
Opłaty Nie podlega opłacie
Czas załatwienia sprawy W dniu zgłoszenia się do urzędu
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Formularze do pobrania
  • Zgłoszenie pobytu stałego
Inne informacje Zameldowanie dotyczy również obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw, które nie należą do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają ze swobody przepływu osób oraz członków ich rodzin.
Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 ze zmianami)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 1836608