Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-07: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-07

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
 • Wydanie zaświadczenia dot. zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Wymagane dokumenty Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej meldującej się osoby).
Załączniki:
 • zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania potwierdzone przez Wojskową Komendę Uzupełnień przed dokonaniem obowiązku meldunkowego (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną)
 • oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu czasowego dziecka, w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu
Do wglądu:
 • dowód osobisty
 • książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)
 • akt urodzenia dziecka z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza gminy)
 • prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (w przypadku, gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają rożne miejsca pobytu stałego)
Opłaty Nie podlega opłacie
Czas załatwienia sprawy W dniu zgłoszenia się do urzędu
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Formularze do pobrania
 • Zgłoszenie pobytu czasowego
Inne informacje Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt czasowy, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 1841725