Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-05: Zameldowanie na pobyt stały
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-05

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
 • Poświadczenie zameldowania
Wymagane dokumenty Wypełniony druk: zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej meldującej się osoby)
Załączniki:
 1. poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego, gdy osoba przybyła spoza gminy
 2. oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka, w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu
Do wglądu:
 1. dowód osobisty
 2. książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)
 4. akt urodzenia z adnotacja o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy przybyłych z poza gminy )
 5. prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (w przypadku gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego)
Opłaty Nie podlega opłacie
Czas załatwienia sprawy W dniu zgłoszenia się do urzędu
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Formularze do pobrania
 • Zgłoszenie pobytu stałego
Inne informacje Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania potwierdzone przez Wojskową Komendę Uzupełnień przed dokonaniem obowiązku meldunkowego (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną)
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999)
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej (DZ.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 1836625