Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-04: Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-04

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
  • Wydanie decyzji administracyjnej
Wymagane dokumenty Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
Do wglądu:
  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)
  • dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sądu orzekający eksmisję z lokalu, postanowienie sądu o podziale majątku dorobkowego, protokół z dokonanej przez komornika eksmisji z lokalu, lub inne)
Opłaty Nie podlega opłacie
Czas załatwienia sprawy
  • 1 miesiąc
  • 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki w terminie14 dni od dnia otrzymania decyzji
Formularze do pobrania
  • Brak
Inne informacje Przesłanki uzasadniające wymeldowanie: opuszczenie miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełnienie obowiązku wymeldowania się.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 1836689