Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-03: Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-03

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
 • Wydanie decyzji administracyjnej
Wymagane dokumenty Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
Załączniki:
 • wypełniony formularz wniosku "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące"
 • Do wglądu:
 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)
Opłaty Nie podlega opłacie
Czas załatwienia sprawy
 • 1 miesiąc
 • 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Formularze do pobrania
 • Brak
Inne informacje Postępowanie w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy prowadzone jest w przypadku:
 • braku potwierdzenia na formularzu meldunkowym faktu pobytu w lokalu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
 • braku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
 • 993 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 1841793