Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-IV-06: Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-IV-06

DECYZJA O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Jolanta Szumilak – Inspektor
II piętro, pokój nr 22, tel. (016) 628 50 46 wew. 120
Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
Wymagane dokumenty
 1. podanie ( wniosek ) właściciela ,współwłaścicieli, użytkownika wieczystego, współużytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości.
 2. wskazanie we wniosku uprawnionego geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczenia
 3. niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku
  • wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu – w oryginale
  • fragment mapy z zaznaczoną nieruchomością podlegająca rozgraniczeniu
  • wykaz właścicieli nieruchomości sąsiednich biorących udział w postępowaniu rozgraniczeniowym.
Opłaty Bez opłat
Czas załatwienia sprawy Tryb ustawowy przewiduje do 30 /60/ dni
Postępowanie o rozgraniczeniu nieruchomości wszczyna się niezwłocznie wydaniem postanowienia po otrzymaniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości uzależnione jest jednak od tego kiedy upoważniony geodeta zakończy czynności techniczne w terenie. Zazwyczaj do 60 dni. Odbiór: osobiście w pok. nr 22, bądź za pośrednictwem poczty pod wskazany adres.
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki
Formularze do pobrania
 • Wniosek o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
Inne informacje Czynności administracyjne w tut. Urzędzie są dokonywane nieodpłatnie.
Czynności techniczne w terenie przeprowadzają geodeci uprawnieni do wykonywania robót we własnym zakresie (na zlecenie wnioskodawcy)-odpłatnie.
Całość dokumentacji można także złożyć w pokoju nr 22 tut. Urzędu.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. Nr 100 poz. 1986 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2009-12-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Jolanta Szumilak
 
  Ilość odwiedzin: 1836705