Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-IV-05: Podział nieruchomości
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-IV-05

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Jolanta Szumilak – Inspektor
II piętro, pokój nr 22, tel. (016) 628 50 46 wew. 120
Sposób załatwienia sprawy Podziału nieruchomości dokonuje sie na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Podziału nieruchomości dokonuje sie na podstawie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział, która dostarczana jest stronie za pokwitowaniem.
Wnioskujący o podział nieruchomości może odebrać osobiście decyzję za pokwitowaniem w siedzibie Urzędu w pok. nr 22, II piętro.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości wraz z załącznikami:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej),
  2. wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegajacą podziałowi,
  3. decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
  4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
  5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  6. wykaz zmian gruntowych,
  7. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów) jest inne niż w księdze wieczystej,
  8. mapa z projektem podziału.
 • Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, dokumenty wymienione w pkt 5-8 dołącza sie do wniosku po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te winny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
 • Opinie o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego albo w przypadku braku planu miejscowego o zgodności podziału z przepisami odrębnymi, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu, a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia planu, wyraża się formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
 • Jeśli o podział nieruchomości wnosi osoba prawna to do wniosku należy również dołączyć aktualny odpis z rejestru sadowego. Wniosek winien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635).
Czas załatwienia sprawy Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.).
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie można przesłać pocztą lub osobiście dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Laszkach
Formularze do pobrania
 • Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości
Inne informacje Jeżeli podanie nie będzie czyniło zadość wymogom ustalonym w przepisach prawa, strona zostanie zawezwana do ich usunięcia w terminie 7 dni (art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.). Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie maja dostępu do drogi publicznej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej). Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo wydzielenie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.
Podstawa prawna
 • art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z pózn, zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U z 2004r. Nr 268, poz. 2663).
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2009-12-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Jolanta Szumilak
 
  Ilość odwiedzin: 1841609