Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-IV-03: Decyzja o warunkach zabudowy
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-IV-03

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Jolanta Szumilak – Inspektor
II piętro, pokój nr 22, tel. (016) 628 50 46 wew. 120
Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Załączniki:
  1. 2 egzemplarze map zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, a dla inwestycji liniowych w skali 1 : 2000
  2. Kopia mapy ewidencyjnej dla terenu objętego wnioskiem i terenów sąsiednich
  3. 1 egzemplarz aktualnego wypisu z rejestru gruntów dla działki objętej inwestycją oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek sąsiednich
Opłaty Opłata skarbowa (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych):
Opłata za wydanie decyzji – 107,00 zł.
Opłatę za wydanie decyzji należy wnieść w kasie Urzędu gminy Laszki lub na rachunek bankowy Urzędu Nr 94 9113 1043 0000 0000 0013 0019
Czas załatwienia sprawy Do 60 dni. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnego powiadomienia strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki
Formularze do pobrania
  • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Inne informacje Dla przedsięwzięć (zamierzeń budowlanych) mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wójt Gminy w Laszkach jest właściwym organem do wydania decyzji w sprawie następujących zamierzeń:
  1. Przedsięwzięcia wymienione w art. 51, ust. 1 pkt 1 z wyjątkiem przedsięwzięć wynikających z art. 46a, ust 7 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska
  2. Przedsięwzięcia wymienione w art. 51, ust. 1 pkt 2 z wyjątkiem na terenach zamkniętych – Prawo ochrony Środowiska
  3. Przedsięwzięcia mogące oddziaływać na obszar Natura 2000 z wyjątkiem usytuowanych na terenach zamkniętych
Podstawa prawna
  • art. 52, 59 – 61, 64 i 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2009-12-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Jolanta Szumilak
 
  Ilość odwiedzin: 1825610