Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-IV-02: Wycinka drzew i krzewów
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-IV-02

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Jolanta Szumilak – Inspektor
II piętro, pokój nr 22, tel. (016) 628 50 46 wew. 120
Sposób załatwienia sprawy Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów
Wymagane dokumenty
  • wniosek o wydanie zezwolenia. Druk wniosku można pobrać w pokoju nr 22 w Urzędzie Gminy.
  • mapę z zaznaczonym drzewem wnioskowanym do wycinki,
  • dokument stwierdzający własność terenu (akt notarialny),
Wniosek należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu
Opłaty Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy oraz części III pkt 44 ppkt 6 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
Czas załatwienia sprawy Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.).
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie można przesłać pocztą lub osobiście dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Laszkach
Formularze do pobrania
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Inne informacje
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., późn. 880 ze zm.)
  • Ustawa z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 9, poz. 1071 ze zm.)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2009-12-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Jolanta Szumilak
 
  Ilość odwiedzin: 1558576