Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-II-07: Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-II-07

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Kamila Trojnar (Inspektor)
I piętro pok. Nr 8 tel. (16) 628 50 46 wew. 108
Sposób załatwienia sprawy Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego
Wymagane dokumenty
 • Wniosek zawierający następujące elementy:
  • imię, nazwisko wnioskodawcy,
  • adres wnioskodawcy,
  • nr i pow. działki, obręb ewidencyjny.
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy Procedura sprzedaży przetargowej trwa kilka miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
Tryb odwoławczy Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku oświadczenia woli
Formularze do pobrania
 • Brak
Inne informacje Złożenie wniosku skutkuje rozpoczęciem poniższej procedury:
 • Uchwała Rady Gminy w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
 • Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Rozpatrzenie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości,
 • Ogłoszenie przetargu(ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości),
 • Przeprowadzenie przetargu przez Komisję Przetargową,
 • Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu,
 • Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy informacji o wynikach przetargu,
 • Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego do 21 dnia od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia. W zawiadomieniu zamieszcza się informację, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu podanym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 • Zawarcie umowy sprzedaży - akt notarialny
Podstawa prawna
 • art. 13 ust. 1, art. 27, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),
 • § 8 ust. 1 i 2, § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),
 • § 2 uchwały Nr X/58/03 Rady Gminy w Laszkach z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 121, poz. 1756).
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1841746