Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-II-04: Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-II-04

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCHCZASOWEMU UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Kamila Trojnar (Inspektor)
I piętro pok. Nr 8 tel. (16) 628 50 46 wew. 108
Sposób załatwienia sprawy Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o nabycie nieruchomości przez użytkownika wieczystego zawierający następujące elementy:
  • imię, nazwisko wnioskodawcy,
  • adres wnioskodawcy,
  • nr i pow. działki, obręb ewidencyjny,
  • nr księgi wieczystej
 • Załączniki:
  • odpis z księgi wieczystej
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy Załatwienie sprawy następuje w ciągu sześciu miesięcy od daty wyrażenia zgody przez właściwy organ
Tryb odwoławczy Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku oświadczenia woli
Formularze do pobrania
 • Brak
Inne informacje Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zaliczana jest kwota równa wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określona wg stanu na dzień sprzedaży. Do ceny zostają doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Podstawa prawna
 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • art. 32 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),
 • § 2 uchwały Nr X/58/03 Rady Gminy w Laszkach z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 121, poz. 1756).
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1841767