Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-I-01: Ewidencja działalnosci gospodarczej
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-I-01

EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
Komórka odpowiedzialna REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Andrzej Halwa - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych
I piętro, pok. nr 6 tel. (016) 628 50 29
Sposób załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia o wpisie, zmianie we wpisie, zawieszeniu lub wykreśleniu działalności gospodarczej
Wymagane dokumenty
  • Wypełniony formularz wniosku (podpisany własnoręcznie lub przez pełnomocnika) o dokonanie wpisu, zmiany, zawieszeniu lub wykreśleniu działalności gospodarczej (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy)
  • Do wglądu: dowód tożsamości
Opłaty Nie podlega opłacie
Czas załatwienia sprawy Niezwłocznie po wpłynięciu podania
Tryb odwoławczy Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
Formularze do pobrania
  • CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej stanowiący jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego (dotyczy osoby fiz.)
Inne informacje Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta wg właściwości miejsca zamieszkania
Podstawa prawna
  • art. 7b - 7h ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami)
  • art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-15Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1841698