Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   USC-16: Zmiana imienia i nazwiska
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr USC-16

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
Komórka odpowiedzialna URZĄD STANU CYWILNEGO W LASZKACH
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Andrzej Halwa - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
I piętro, pok. nr 6 tel. (016) 628 50 29
Sposób załatwienia sprawy Zmiana administracyjna imienia lub nazwiska w formie decyzji
Wymagane dokumenty
 • Wniosek, który powinien zawierać:
  • imię (imiona) nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy
  • adres miejsca zameldowania na pobyt stały,
  • PESEL
  • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
  • uzasadnienie,
 • Odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli osoba urodziła się poza terenem gminy Laszki - odpisy pozostają w urzędzie
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa ( nie dot. osób stanu wolnego), jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza terenem gminy Laszki - odpisy pozostają w urzędzie
 • Odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci (urodzonych poza terenem gminy Laszki), jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci - odpisy pozostają w urzędzie
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska lub imienia.
Opłaty Opłata skarbowa wynosi:
 • 37,00 zł za wydanie decyzji
(opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy, I piętro, pok. nr 10 lub na konto urzędu 94 9113 1043 0000 0000 0013 0019)
Czas załatwienia sprawy Do 30 dni
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Formularze do pobrania Brak
Inne informacje Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
 1. imienia lub nazwiska ośmieszające albo nielicującego z godnością człowieka,
 2. na imię lub nazwisko używane,
 3. na imię lub nazwisko, które zostało bezpodstawnie zmienione,
 4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dot. tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje albo nie jest znany lub gdy jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda. W razie braku porozumienia między rodzicami, każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Z wnioskiem o zmianę nazwiska małoletniego dziecka występuje przedstawiciel ustawowy.
Podstawa prawna
 • Art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414)
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1569604