Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   USC-01: Zgłoszenie urodzenia dziecka
 


Urząd Gminy
Laszki

Karta usługi

Data zatwierdzenia:

05.01.2020 r.

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy osobiście

 

  • Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość - do wglądu,
  • Karta urodzenia - przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
  • Pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

 

Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP .

 

Urząd Stanu Cywilnego w Laszkach uprzejmie informuje, że odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu wydane w formie dokumentu elektronicznego, mogą być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których są przekazywane. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

 

Opłaty

 

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

  • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
  • pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.


Opłacie skarbowej podlega:

  • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka ? skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
  • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone ? 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

 


Opłatę skarbową można uiścić:

  • na miejscu, w kasie Urzędu Gminy Laszki, I piętro
  • przelewem na konto Gminy Laszki, Laszki 36,
  • nr rachunku 94 9113 1043 0000 0000 0013 0019

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.


Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego w Laszkach

Laszki 36

37-543 Laszki

 

I piętro, pok. 106

 

Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób  załatwienia sprawy: Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

 

Zgłoszenia urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia dziecka, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

 

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

 

Matka dziecka, która w chwili urodzenia dziecka ukończyła 16 rok  życia, nie może udzielić pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia.

 

Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia oraz wybiera dziecku imię z urzędu. O sporządzeniu aktu urodzenia kierownik urzędu stanu cywilnego informuje rodziców dziecka.

 

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

 

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia
w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. (więcej informacji w karcie Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy).

 

Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Laszkach dokonywane jest zameldowanie nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

 

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

 

Odpis skrócony aktu urodzenia wydany zostanie z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.

 

UWAGA:

Cudzoziemcy zgłaszający urodzenie dziecka w USC, uprzejmie proszeni są o przedkładanie do wglądu aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.) dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki

Adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki,

ul. Grunwaldzka 15,

35-959 Rzeszów.

Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Laszkach.

 

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

 

-     Art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 30, 47, 52-57, 59 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 463)

-     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1904)

-     Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2305)

-    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

-     Art. 4, 5, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 332)

-     Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 617)

 

Uwagi

 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. Wójt Gminy Laszki jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Laszki, podaje następujące informacje:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Laszki z siedzibą w Urzędzie Gminy Laszki, Laszki 36, 37-543 Laszki, dane kontaktowe: Tel. 16 628 50 46.

2.    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Laszki - adres e-mail: rodo@laszki.eu

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji publicznej.

4.    Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a.     Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

b.    przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

c.     przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

d.    przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

e.    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

f.      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a.     osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

b.    podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,

c.     instytucje publiczne oraz klienci w administracji, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

d.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzenia sprawy z zakresu administracji publicznej oraz przechowywane po ostatecznym i prawomocnym zakończeniu oraz w okresie wykonywania umowy i po okresie jej wykonania zgodnie z ustawowym okresem wynikającym z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.

9.    Przetwarzanie danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.

10.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

 


 
  Data publikacji   2021-01-06


Osoba, która stworzyła pozycję:   Andrzej Halwa
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1569473