Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty- Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l
 

Laszki, dnia 09.11.2018 r.         

SOS.III.271.1.5.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa lekkiego samochodu  ratownictwa  technicznego z  funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l ".wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez P.W. BIBMOT BIK Spółka Jawna, ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec

 

UZASADNIENIE

 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę lekkiego samochodu  ratownictwa  technicznego z  funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l" na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ustawy P.z.p.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować następującymi kryteriami: cena - 60% oraz dodatkowy okres gwarancji ? 40% i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz uzyska najwyższą liczbę punktów według podanych powyżej kryteriów oceny ofert.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

1.   P.W. BIBMOT BIK Spółka Jawna, ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec

 

Cena: 296.850,00 zł

 

Zdobyte punkty: 100 pkt, w tym:

- cena 60 pkt.

- gwarancja 60 miesięcy ? 40 pkt

 

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu, a oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać ofertę P.W. BIBMOT BIK Spółka Jawna, ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec, zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p.

 
  Data publikacji   2018-11-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 20114