Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019
 

 Laszki, dnia 21.12.2018 r.

RGR.IV.271.2.2018                                                                        

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania
i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019" wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019" na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ustawy P.z.p.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować następującymi kryteriami: cena ? 60%, wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji odbioru odpadów ? 40% i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz uzyska najwyższą liczbę punktów według podanych powyżej kryteriów oceny ofert.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

1.      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

Cena: 639 900.00 zł brutto (60 pkt)
Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji odbioru odpadów: 2 000,00 zł (40 pkt)

Uzyskana liczna punktów:          100

 

Mając zatem na uwadze, że Oferent spełniał warunki udziału w postępowaniu, a oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p.

 

Stanisław Gonciarz
WÓJT GMINY LASZKI

 
  Data publikacji   2018-12-21


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 20094