Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019
 

RGR IV 271.1.2018                                                           

Laszki, dnia 03.12.2018 r.

 

 

                                                                             Wg listy

                                                                           (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGR IV 271.1.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019"

 

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Gmina Laszki, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, unieważnia się postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu cena, jaką zaproponował Oferent, przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Mając powyższe na względzie uznać należy, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

Stanisław Gonciarz
WÓJT GMINY LASZKI

 
  Data publikacji   2018-12-03


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 20111