Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy
 

                                                                                Laszki, dnia 2018-11-02

RGR.I.271.1.3.2018

                                                                              

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy" wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w  Zamościu, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy" na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ustawy P.z.p.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować następującymi kryteriami: cena - 100% i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone
w SIWZ i P.z.p. oraz uzyska najwyższą liczbę punktów według podanych powyżej kryteriów oceny ofert.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

1.   PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

Cena: 514 668,52 zł

Uzyskana liczna punktów: 100

 

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu, a oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać ofertę PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość, zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p.

 


Wójt Gminy Laszki
Stanisław Gonciarz

 
  Data publikacji   2018-11-02


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 14918