Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2018
 

 

Laszki, dnia 19.12.2017 r.

 

RGR.I.271.1.8.2017

(oznaczenie Zamawiającego)

                                                       

 

                                                          Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr RGR.I.271.1.8.2017

w trybie przetargu nieograniczonego

    (nr postępowania)                                (tryb udzielenia zamówienia)

na         Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych     z  terenu Gminy Laszki w roku 2018

                                         (przedmiot zamówienia)

 

 

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert

 

       Gmina Laszki,

działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia

     (oznaczenie Zamawiającego)

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych     z  terenu Gminy Laszki w roku 2018

                                                         (przedmiot zamówienia)

prowadzonego w trybie                   przetargu nieograniczonego

                                                        (tryb postępowania)

 

  1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

     455 000,00 zł;

  2) ofertę złożyli:
 

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto [zł]

Wysokość kary umownej

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. 37-500 Jarosław ul. Przemyska 15

484 200,00

Za każdy dzień zwłoki w realizacji odbioru odpadów zapłacę kare umowną w kwocie 2 000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

                                       WÓJT GMINY LASZKI Stanisław Gonciarz

                                                     ( ? )

                                         ............................

(podpis kierownika Zamawiającego)

 
  Data publikacji   2017-12-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200774