Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM
 
  Grupa:   WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM
  Nazwa pozycji   Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych
 

Zarządzenie Nr 228/17

Wójta Gminy Laszki

z dnia 18 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Laszki ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych z zakresu: "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m. in.: organizację imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze lokalnym, mających na celu kontynuację i podtrzymywanie tradycji regionu i integrację grup społecznych" w 2017 r.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz postanowieniami zawartymi w "Wieloletnim programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3. Ustawy na lata 2016-2020", który został przyjęty Uchwałą Nr XI/93/16 Rady Gminy w Laszkach z dnia 21 marca 2016 r..

 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2017 r. organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w w/w ustawie realizacji zadań publicznych Gminy Laszki z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 r.

 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące kryteria:

  1. w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,

  2. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,

  3. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 4. Zlecenie zadania przez Gminę Laszki następuje w formie powierzenia realizacji zadania wraz
  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

   

II. Rodzaje zadań.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Laszki poprzez działania kulturalne, edukacyjne czy rekreacyjne sprzyjające samoorganizacji i integracji mieszkańców zmierzające do zachęcenia ich do różnych form aktywności społecznej. Działalność taka powinna zostać  zorganizowana w każdym sołectwie.


III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku.

 1. Na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przeznacza się środki w wysokości 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może ulec zmianie.

 

IV. Termin i warunki składania ofert.

 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 roku" w Urzędzie Gminy Laszki, Laszki 36, 37-543 Laszki, w godzinach pracy tj. 7.30 - 15.30 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Termin składania ofert mija 10 lutego 2017 roku o godz. 12.00.

 3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 4. Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Laszki lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Laszki
  w zakładce "Współpraca z sektorem pozarządowym". Bliższych informacji udziela Andrzej Halwa, tel. (16) 628-50-46 wew. 114.

 5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji
  w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

 

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa.

 3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

  1. ilość osób objętych działaniem,

  2. możliwość realizacji zadania,

  3. doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,

  4. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

  5. zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet gminy,

  6. dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

 4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Wójt Gminy Laszki w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być wykonane od podpisania umowy do 20 grudnia 2017 r.

 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
  z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

  1. korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

  2. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

  3. sporządzenia i złożenia sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.

 1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 2. Powierzenie zdania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.

 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 4. Wójt Gminy Laszki może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnej, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

VIII. Gmina Laszki w 2016 r. na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przeznaczyła kwotę 10.000,00 zł.

 
  Data publikacji   2017-01-20Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Andrzej Halwa
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200804