Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Unieważnienie przetargu Zakup energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych , zasilania oświetlenia drogowego
 

Laszki, dnia  2016-12-19

Gmina Laszki

37-543 Laszki 36

.......................................

(Oznaczenie Zamawiającego)

 

                                   RGR I 271.1.8.16

Znak sprawy:         ................................................................................

(Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

                               Zakup energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych , zasilania oświetlenia drogowego

Dotyczy:                ................................................................................

(Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 19 grudnia 2016 r godz. 10 00  nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu / wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu*. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Stanisław Gonciarz

............................................................

Podpis Kierownika Zamawiającego

_____

 
  Data publikacji   2016-12-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 200811