Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Informacja o zakończeniu drugiego etapu szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki”
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje o zakończeniu drugiego etapu szkoleń realizowanych w ramach Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” było podwyższenie statusu społecznego i zawodowego klientek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach.
Do projektu przystąpiło 7 Beneficjentek, były to osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, pozostające w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkujące na terenie Gminy Laszki.
Osoby te zostały objęte kontraktami socjalnymi opracowanymi zgodnie z indywidualnymi problemami i potrzebami, w ramach których prowadzona była praca socjalna, beneficjentki otrzymały świadczenie w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków oraz wzięły udział w szkoleniach i kursach.

W ramach realizowanego Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” beneficjentki zostały objęte 3 instrumentami aktywnej integracji:

1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
W dniach 31.03.2014r. – 04.04.2014r. zrealizowano w formie grupowej warsztaty z zakresu Treningu kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 48 godzin. Celem głównym Treningu kompetencji i umiejętności społecznych był rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawieniu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu. Cele szczegółowe to m.in. nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości, budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie, motywacji do podejmowania nowych zadań, zdobycie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz skutecznego realizowania zadań. Tematy realizowane podczas zajęć to m.in. Komunikacja interpersonalna, Asertywność, Stres i radzenie sobie ze stresem, Kreowanie wizerunku, Analiza mocnych i słabych stron, Przyczyny porażek i sukcesów, Wyznaczanie sobie celów, motywowanie do zmian, Poznanie samego siebie, Samoakceptacja.

2. Indywidualne doradztwo zawodowe i personalne
W dniach 23-24.04.2014r. odbyło się Doradztwo zawodowe i personalne w wymiarze 3 godziny na jednego uczestnika, łącznie 21 godzin. W ramach Indywidualnego doradztwa zawodowego i personalnego odbywały się zajęcia w formie indywidualnych spotkań beneficjentki z doradcą zawodowym, podczas których wspólnie pracowali nad rozwiązaniem sytuacji problemowych, dotyczących głównie wyboru drogi zawodowej. Spotkania te dotyczyły:

  • zmiany kwalifikacji zawodowych
  • rozwoju kwalifikacji zawodowych
  • poszukiwanie zatrudnienia
  • dostosowania zawodowego i warunków na rynku pracy
  • przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
  • autoprezentacja i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej

Zajęcia te prowadzone były pod opieką Doradcy zawodowego , który poprzez realizację założonego programu stymulował i motywował osoby do działań zmierzających do uzyskania założonych celów. Zajęcia odbywały się indywidualnie przy zastosowaniu aktywizujących technik pracy. W drodze indywidualnego doradztwa zawodowego beneficjentki wzmocniły poczucie własnej wartości, poznały zasady współpracy w zespole, techniki negocjacji i autoprezentacji, techniki postawy asertywnej, poznały również zasady rynku pracy.

3. Terapia psychologiczna
W dniach 25.04.2014r. – 31.07.2014r. – 24.09.2014r. – 25.09.2014r. - 28.10.2014r. została przeprowadzona Terapia psychologiczna, której celem było wspomaganie funkcjonowania jednostki w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju. Zapoznano Beneficjentki jak terapia może pomóc człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania, zachowania innych ludzi, i ułatwić wzajemne porozumienie, oraz jak może pomóc zmienić niepożądane zachowania, polepszyć komunikację międzyludzką. Spotkania miały charakter sesji diagnostycznej mającej na celu poznanie klienta, ustalenie wstępnej diagnozy problemu.

4. Kursy przyuczające do zawodu i podnoszące zdolności do podjęcia pracy:

  • W dniach 23.06.2014r. – 04.07.2014r. odbyło się szkolenie o temacie Bukieciarstwo i Florystyka. Celem szkolenia było nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie tworzenia kompozycji kwiatowych i dekoracji. W trakcie kursu krok po kroku omawiane były zasady komponowania bukietów okazjonalnych. Zajęcia prowadzone były metodą zajęć teoretycznych i praktycznych. Ćwiczenia praktyczne uwzględniały dobór kwiatów i innych roślin oraz materiałów dekoracyjnych do danego wyrobu bukieciarskiego, wykonywania kompozycji kwiatowych na różne okazje z kwiatów ciętych oraz innych ozdób. W trakcie zajęć obowiązywała zasada samodzielnego wykonywania wyrobów bukieciarskich. Efekty przyswajania wiedzy przez Beneficjentki sprawdzane były przez wykładowcę poprzez zadawanie pytań i wyjaśnianie niezrozumiałych kwestii.
  • W dniach 01.08.2014r – 14.08.2014r. Beneficjentki odbyły szkolenie pt. Opiekun osób starszych, którego część praktyczna odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku. Zajęcia teoretyczne Uczestniczki Projektu odbyły w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki. W programie szkolenia znalazły się elementy psychoterapii, higieny oraz podstawy opieki geriatrycznej. Osobny blok tematyczny poświęcono problemom zdrowotnym, psychologicznym i społecznym ludzi starszych, a także pielęgnowaniu schorzeń podeszłego wieku. Uczestniczki szkolenia poznały zasady pierwszej pomocy, oraz planowały opiekę nad chorymi wykorzystując dostępne środki pomocnicze. W ramach zadań praktycznych w programie szkolenia znalazły się takie zagadnienia jak komunikacja i działania psychoterapeutyczne z chorymi, jak i z innymi członkami zespołu terapeutycznego. Osobny moduł poświęcono podstawowym czynnościom higienicznym jak profilaktyce przeciwodleżynowej oraz żywienie osób starszych.

Kierownik GOPS w Laszkach
Józefa Buczkowska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
  Data publikacji   2015-01-12


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Józefa Buczkowska
 
  Ilość odwiedzin: 1440074