Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Informacja o zakończeniu I-szego etapu projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Laszki" realizowanego w roku 2013
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje o zakończeniu I-szego etapu projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Laszki " realizowanego w roku 2013. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Nadrzędnym celem projektu było uaktywnienie zawodowe i społeczne 7 kobiet zamieszkałych w gminie Laszki, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.

W ramach realizowanego Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” Beneficjentki zostały objęte 3 instrumentami aktywnej integracji:

1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
W dniach od 09.07.2013 do 15.07.2013 dla 7 Beneficjentek zrealizowano w formie grupowej warsztaty z zakresu Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych w wymiarze 48 godzin. Trening obejmował swoim zakresem m. innymi: budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności bycia asertywnym w sytuacjach społecznych, nauczenie umiejętności budowania własnego wizerunku i pozytywnego myślenia, nabycie umiejętności wyznaczania asertywnych celów w życiu

2. Indywidualne doradztwo zawodowe
W dniach 17.07.2013 - 18.07.2013 w ramach aktywizacji zawodowej wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach i konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym w wymiarze 3 godzin na uczestnika, łącznie 21 godzin. Tematyka spotkań obejmowała: wartości i cele pracy, określenie poziomu motywacji uczestników, analizę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody poszukiwania pracy, omówienie lokalnego rynku pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, na którym opracowano identyfikację potrzeb i diagnozę predyspozycji zawodowych oraz opracowano Indywidualny Plan Działań.

3. Terapia psychologiczna
W dniach 16.07.2013 r. – 09.09.2013r. – 10.09.2013 i 26.09.2013r. – 27.09.2013r. została przeprowadzona Terapia Psychologiczna, która odnosiła się do kształtowania postawy równości szans budując w uczestniczkach poczucie własnej wartości i rozpoznawania możliwości życiowych.

4. Kursy przyuczające do zawodu i podnoszące zdolności do podjęcia pracy:

  • Projektowanie i zakładanie ogrodów

W dniach 28.08.2013 r. – 06.09.2013 r. zrealizowano kurs Projektowanie i zakładanie ogrodów w wymiarze 64 godzin. Projekt dał możliwość skorzystania z warsztatów projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. Kurs obejmował m. in. umiejętności profesjonalnego projektowania, zakładania ogrodów i pielęgnacji. Beneficjentki poznały zasady projektowania i kompozycji ogrodu, nabyły umiejętności kreowania otaczającego obrazu.

  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

W dniach od 16.09.2013r. do 25.09.2013r. dla 7 Beneficjentek biorących udział w Projekcie został przeprowadzony kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Uczestniczki Projektu nabyły wiedzę z zakresu sprzedaży, zagadnień handlowych oraz obsługi kasy fiskalnej. Nabyte kwalifikacje pozwolą na efektywniejsze poszukiwanie pracy w przyszłości. Po zakończeniu Beneficjentki zdobyły certyfikat zakończenia kursu.

  • Staż zawodowy

W miesiącach X, XI, XII 2013 roku odbyła staż jedna Uczestniczka Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki”. Staż odbywał się w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Usługowo - Handlowym „Elektrobud – Instal” Sklep Spożywczo-Przemysłowy Zdzisław Głowacki Laszki. Wszystkie uczestniczki zostały objęte kontraktami socjalnymi opracowanymi zgodnie z indywidualnymi problemami i potrzebami, w ramach których prowadzona była praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu bądź odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych Również przyznane zostały świadczenia w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków.

Kierownik GOPS w Laszkach
Józefa Buczkowska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
  Data publikacji   2014-02-26


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Józefa Buczkowska
 
  Ilość odwiedzin: 1440060