Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Projekt systemowy "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach rozpoczął realizację projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Laszki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Planowany okres realizacji projektu; lata 2013 - 2015

Zakończył się etap rekrutacji do udziału w projekcie na rok 2013. w wyniku którego wyłoniona została grupa docelowa 7 kobiet z terenu Gminy Laszki, które zadeklarowały uczestnictwo w projekcie i są gotowe na dokonanie zmian. Wstępna rekrutacja uczestników projektu odbyła się w m-cu listopadzie 2012r., a ostateczna w m-cu lutym 2013r. Miała charakter wewnętrzny i polegała na analizie danych GOPS oraz na rozmowach indywidualnych z klientami pomocy społecznej. Następnym etapem było kwalifikowanie uczestników przez pracowników socjalnych. Wynikiem jest lista ostateczna i rezerwowa osób deklarujących udział.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2013r. i potrwa do 30 czerwca 2015r., a współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego , pomoc w przezwyciężeniu trudności osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, bezrobotnym, poprzez zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia, pobudzania u tych osób większej aktywności społeczno- zawodowej oraz podwyższenia statusu społecznego i zawodowego osób bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających z pomocy społecznej, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Działania

W ramach projektu w 2013 r. zostanie podpisanych 7 kontraktów socjalnych przewidujących zasiłki i pomoc w naturze, pracę socjalną oraz realizację instrumentów aktywnej integracji.

Zaplanowano następujące formy wsparcia dla Uczestników Projektu:

  • trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • doradztwo zawodowe
  • grupę wsparcia
  • kursy zawodowe, które będą przeprowadzone w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników.
  • staż zawodowy dla 1 uczestniczki projektu w wieku 15-30 lat

Zrealizowanie tak kompleksowego programu nie byłoby możliwe bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Bez działań projektu osoby zagrożone wykluczeniem społecznym nie miałyby szans na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych ze względu na ich trudną sytuację materialną i tym samym na znalezienie pracy. Ponadto dzięki programowi zwiększy się ich poziom świadomości o możliwościach pomocy oferowanej przez Unię Europejską. Z pewnością wiedza nabyta podczas szkoleń i warsztatów ze specjalistami zwiększy potencjał uczestników i ich szanse powrotu na rynek pracy.

 
  Data publikacji   2013-06-27


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Józefa Buczkowska
 
  Ilość odwiedzin: 1439993