Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     GOSPODARKA ODPADAMI
 
  Grupa:   GOSPODARKA ODPADAMI
  Nazwa pozycji   Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
 

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w Laszkach Nr XL/316/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. od 01 stycznia 2023 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustala się następujące stawki opłaty:

1. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi 24,00 zł od każdego mieszkańca,

2. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Laszki, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa ustala się w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej w pkt 1, tj. 48,00 zł od każdego mieszkańca.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy płatności:

 1. za styczeń i luty - termin wpłaty do 28 lutego danego roku;
 2. za marzec i kwiecień - termin wpłaty do 30 kwietnia danego roku;
 3. za maj i czerwiec - termin wpłaty do 30 czerwca danego roku;
 4. za lipiec i sierpień - termin wpłaty do 31 sierpnia danego roku;
 5. za wrzesień i październik - termin wpłaty do 31 października danego roku;
 6. za listopad i grudzień - termin wpłaty do 31 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Żurawicy o/Laszki nr:

55 9113 1043 2006 6000 0013 0010

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne , jeśli odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny::

 1. Opłata za jeden pojemnik o pojemności 60 l - 13,40 zł.
 2. Opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 l - 26,80 zł.
 3. Opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l - 53,60 zł.
 4. Opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l - 245,67 zł.
 5. Opłata za jeden pojemnik o pojemności KP-7 - 1563,33 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio czterokrotność stawki opłaty.

 
  Data publikacji   2023-01-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2045176