Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Ważna informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy Gminy Laszki. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Laszki o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Laszkach do dnia 31 października 2023 r.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia można pobrać:

  • w Urzędzie Gminy w Laszkach,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej , w zakładce Odpady komunalne,

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Gminy w Laszkach - sekretariat lub pokój nr 8,
  • pocztą, na adres: Urząd Gminy w Laszkach, Laszki 36, 37-543 Laszki,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@laszki.eu

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej ? do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata. Dlatego też do wypełnionego druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy o załączenie kserokopii/zdjęcia umowy z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, a także dowodu opłaty za usługi asenizacyjne.

Załączniki:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków