Menu WCAG
A
A
A
A

Z A W I A D O M I E N I E

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW

 

że w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranych rad gmin z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu, pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Laszki, odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki
z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Uchwalenie porządku obrad Rady Gminy w Laszkach.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 9. Przekazanie – przejęcie przewodniczenia Radzie Gminy nowo wybranemu Przewodniczącemu.
 10. Wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 11. Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 12. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
 13. Powołanie Stałych Komisji Rady Gminy.
 14. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Laszki.
 16. Zakończenie obrad.