Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Wtorek, 28 marca 2017 r.

Wydarzenia

Komunikat

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu informuje, że w Ośrodku Zdrowia w Laszkach w każdy wtorek i czwartek w godz. od 12:00 – 14:00 będzie przyjmował lekarz pediatra pracujący na Oddziale Dziecięcym w Jarosławiu
Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich NOWY HORYZONT w Rzeszowie prowadzi Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Przemyślu oraz w Krośnie. W Ośrodkach udzielana jest pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin. Zadanie jest realizowane w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne wsparcie psychologiczne, a także prawnicze osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy jest posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Stowarzyszenie świadczy następujące formy wsparcia:
Informacja Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz możliwości przekroczeenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5 na obszarze Województwa Podkarpackiego w 2017 r.:
http://czk.rzeszow.uw.gov.pl/index.php/oik/881-informacja-o-przekroczneniu-poziomow-dopuszczalnych-oraz-o-mozliwosci-wystapienia-przekroczenia-poziomow-dopuszczalnych-substancji-w-powietrzu-w-2017-r
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"
Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 29 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w terminie do 30.06.2018 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 462 190,40 zł
Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: 27.03.2017 r. do 21.04.2017 r.
Więcej informacji na stronie PARR S. A. www.staz.parr.pl

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki


ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

że w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki odbędzie się sesja Rady Gminy w Laszkach, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:

Nabór na warsztaty zdobienia metodą Decoupage
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą Decoupage.
Warsztaty odbędą się w dniu 31.03.2017 r. /piątek/ o godz. 10.00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.
Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Roźwienica oraz Miasta Radymna.

Ogłoszenie

09.03.2017
Ogłoszenie
W dniu 27 marca 2017 r. od godz. 11.00 do 18.00 w świetlicy wiejskiej w Laszkach
zorganizowany będzie punkt informacyjny dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, w którym zostanie udostępniona informacja osobom zainteresowanym do podjęcia Terytorialnej Służby Wojskowej oraz rejestracja ochotników.
Ostatnie pożegnanie Kawalera Orderu Virtuti Militari por. Stanisława Sawickiego
W dniu 4 marca 2017 r. pożegnaliśmy zasłużonego mieszkańca naszej gminy – porucznika w stanie spoczynku Stanisława Sawickiego.
Pan Sawicki był Kawalerem Orderu Virtuti Militari. Brał udział w walkach o Berlin, gdzie w przededniu kapitulacji Berlina został ciężko ranny i w wieku 19 lat amputowano mu obie nogi. Pomimo tego był bardzo pogodnym i wesołym człowiekiem a dodatkowym jego zajęciem była hodowla gołębi, której z sercem się poświęcał.
Uchwała nr XIX/182/17 Rady Gminy Laszki z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 2016 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
77 rocznica deportacji ludności z terenów Gminy Laszki na Syberię i Besarabię
12 lutego 2017r. odbyła się w Wietlinie uroczystość upamiętniająca 77 rocznicę deportacji ludności z terenów Gminy Laszki na Syberię i Besarabię.
Rozpoczęła się ona uroczystą Mszą św. z udziałem Sybiraków, ich rodzin i przedstawicieli władz państwowych pod przewodnictwem ks. proboszcza Henryka Iwanickiego. W celebrze uczestniczył również chór parafialny i dęty zespół instrumentalny z Jarosławia.
Wójt Gminy Laszki informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania kosztów związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym osoby, które w roku bieżącym mają w planie zmienić pokrycie dachowe, bądź mają złożone na terenie nieruchomości płyty azbestowe, proszone są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Laszki osobiście, do pokoju 22, lub telefonicznie (16 628 50 46 wew. 120) do dnia 10 marca 2017 r.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »